د کیفیت کنټرول

لیک ټیسټرې

په الوتنه کې

  • UDK341 د پرواز لیک ټیسټر کې اقتصادي - 1 سر
  • UDK351 په الوت کې لیک ټیسټر - 1 سر
  • UDK352 د الوت لیک ټیسټر کې - له 1 څخه تر 2 پورې سرونه
  • UDK353 د الوت لیک ټیسټر کې - له 1 څخه تر 3 پورې سرونه
  • UDK354 د الوت لیک ټیسټر کې - له 1 څخه تر 4 پورې سرونه
لوړ د

ستاسو معلومات هېر شوی؟