د کیفیت کنټرول

لیک ټیسټرې

Static

  • UDK050   اقتصادي لیک ټیسټر - 1 سر
  • UDK055   اقتصادي لیک ټیسټر - 1 سر
  • UDK060   د ډرم لیک ټیسټر - 1 سر
  • UDK250   لیک ټیسټر - 1 سر
  • UDK310   لیک ټیسټر - ډیری سرونه
  • UDK500   د IBC لیک ټیسټر
لوړ د

ستاسو معلومات هېر شوی؟