د کیفیت کنټرول

لیک ټیسټرې

لوړ ولټاژ

  • UDK451 د لوړ ولټاژ لیک ټیسټر - 1 سر
  • UDK452 د لوړ ولټاژ لیک ټیسټر - له 1 څخه تر 2 پورې سرونه
  • UDK453 د لوړ ولټاژ لیک ټیسټر - له 1 څخه تر 3 پورې سرونه
  • UDK454 د لوړ ولټاژ لیک ټیسټر - له 1 څخه تر 4 پورې سرونه
  • UDK461 د لوړ ولټاژ لیک ټیسټر - 1 سر
لوړ د

ستاسو معلومات هېر شوی؟