د کیفیت کنټرول

لیک ټیسټرې

جوړ شوی

  • د ODK050   د لیک ټیسټر جوړ شوی - 1 سر
  • د ODK250   د لیک ټیسټر جوړ شوی - 1 سر
  • د ODK310   د لیک ټیسټر جوړ شوی - ډیری سرونه
  • د ODK500   د لیک ټیسټر جوړ شوی - 1 سر
لوړ د

ستاسو معلومات هېر شوی؟